• Обжалване на административни актове и наказателни постановления
  • Искове за отпадане на задължения по давност
  • Правна помощ и защита срещу неоснователни действия или бездействия на служебни лица