Оказване на съдействие при издаване на документи, превод, легализация и заверка за чужбина на:

 • Удостоверение за постоянен/настоящ адрес;
 • Удостоверение за наследници;
 • Удостоверение за сключен граждански брак - дубликат;
 • Удостоверение за раждане - дубликат;
 • Удостоверение за идентичност на лице с различни имена;
 • Удостоверение за семейно положение;
 • Многоезично извлечение от акт за гражданско състояние;
 • Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина;
 • Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в България;
 • Препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път;
 • Препис от съдебен акт;
 • Препис от приложени по съдебно дело документи;
 • Искове за развод и процесуално представителство;
 • Издаване на свидетелство за съдимост;
 • Вписване на акт в Служба вписвания;
 • Искане на препис от вписан акт от Служба вписвания;
 • и др.