• Консултации и изготвяне на брачен договор
 • Бракоразводни дела по исков ред или по взаимно съгласие
 • Искове за родителски права
 • Искове за определяне, изменение и отпадане на издръжка на деца
 • Искове за установяване на бащинство
 • Оспорване и припознаване на дете
 • Искове за дял от имуществото, придобито по време на брака
 • Искове за настойничество и попечителски права
 • Образуване на искове и представителство в производства за поставяне под запрещение
 • Делба на наследствено имущество
 • Изготвяне на завещание
 • Оспорване на завещание