• Сключване и прекратяване на трудови договори
  • Трудови обезщетения
  • Дисциплинарни наказания
  • Иск за отмяна на незаконно уволнение
  • Иск за възстановяване на работа. Иск за обезщетение при незаконно уволнение. Иск за поправяне на основанието за прекратяване на трудово правоотношение
  • Защита срещу работодателски произвол и погазване на трудовите права на работниците и служителите
  • Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции при водене на трудово – правни спорове: съкращения, уволнения, обезщетения, неизплатени трудови възнаграждения, неизползван отпуск и др.
  • Правни консултации по действащото трудово и осигурително законодателство и съвети по трудовоправни казуси
  • Представителство и защита пред Инспекцията по труда, НОИ и др.институции