• Абонаментно обслужване на търговски дружества
 • Регистрация на всички видове търговци – ЕТ, ЕООД, ООД, АД, ЕАД, КД, ДЗЗД и др.
 • Промяна на обстоятелства на вече регистрирани търговци и търговски дружества
 • Прекратяване на търговци и търговски дружества – ликвидация, несъстоятелност
 • Преобразуване на търговски дружества 
 • Прехвърляне на собствеността на дружествени дялове
 • Обявяване на ГФО на ЕООД, ООД, АД и на публични др-ва
 • Регистрация на СНЦ /НПО, спортни клубове, клубове по интереси/
 • Представителство пред арбитраж
 • Образуване и процесуално представителство в заповедни и искови производства за събиране на задължения
 • Образуване и процесуално представителство по изпълнителни дела
 • Застрахователни искове
 • Консултация при сключване на търговски сделки
 • Консултация при трудовоправни въпроси
 • Правна помощ и процесуално представителство при трудови дела
 • Вписване на нотариални актове, договори, ипотеки и др.