Цени

ЗА АДВОКАТСКИ УСЛУГИ, СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 1 ОТ 09.07.2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

 

Възнагражденията за процесуално представителство се дължат за всяка инстанция, включително и при връщане на делото за ново разглеждане. 

За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията се определят съобразно вида и броя на предявените искове, за всеки един от тях поотделно.

Когато се постигне доброволно уреждане на спора или делото приключи със спогодба, помирение или споразумение или бъде прекратено поради оттегляне или отказ от иска, внесеното възнаграждение не се връща.

Когато клиентът се откаже без основателни причини от сключения договор, внесеното от него възнаграждение не се връща.

Чл. 6. Възнагражденията за съвет, справка, изготвяне на книжа и договори са следните:
1. за устен съвет, консултиране, относно процедура по медиация без участието на адвоката в нея и справка в съдебни и административни места, онлайн консултация, консултация с проучване на дело, писмена консултация  и др. - от 60 лв. до 200 лв;
2. за съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба в това число изготвяне на споразумение, постигнато в процедура по медиация, без участието на адвоката в нея, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт:
а) при интерес до 1000 лв.-100 лв.;
б) при интерес от 1000 до 10 000 лв. - 150 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;
в) при интерес от 10 000 до 50 000 лв. - 250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;
г) при интерес от 50 000 до 100 000 лв. - 500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;
д) при интерес над 100 000 лв. - 700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;
3. за учредяване, регистриране и вписване на промени в съответния регистър на:
а) едноличен търговец - 200 лв.;
б) събирателно дружество - 180 лв.;
в) командитно дружество - 200 лв.;
г) дружество с ограничена отговорност - 350 лв.;
д) акционерно дружество - 600 лв.;
е) кооперативно сдружение - 400 лв.;
ж) жилищностроителна кооперация - 250 лв.;
з) фондации и сдружения с нестопанска цел - 400 лв.;
и) за преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон, предвидените в букви „б" - „д" възнаграждения се увеличават с 50 на сто;
4. (отм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.)
5. За текуща правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец - 500 лв. месечно; за процесуално представителство, защита и съдействие по дела, както и за изготвянето на книжа по чл. 6, т. 3 - 5, т. 8 - 9 по възлагане от съответното юридическо лице или едноличен търговец на адвоката се дължи отделно възнаграждение съгласно тази наредба.;
6. за уговорена почасова консултантска дейност - 80 лв. на час.
7. За заверяване на преписи от документи по чл. 32 от Закона за адвокатурата, предоставени на адвоката във връзка или по повод защитата на правата и законните интереси на негов клиент - 3 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща страница.
8. За изготвяне на документации за участие в процедури по Закона за обществените поръчки, тръжни и конкурсни документации по Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за концесиите адвокатското възнаграждение е не по-малко от 1500 лв.

Чл. 7. (1) За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията са следните:
1. за отмяна на уволнение (чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ) или за възстановяване на работа (чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ), когато искът е предявен самостоятелно - не по-малко от размера на минималната работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ или на определяне на възнаграждението по реда на чл. 2; за други неоценяеми искове - 300 лв.; за трудови дела с определен интерес - съобразно ал. 2;
2. за прекратяване на брак по исков ред-600 лв., а за развод по взаимно съгласие-400 лв., като при уреждане на имуществени отношения за изготвяне на споразумението се прилага и чл. 6, т. 8;
3. за бащинство и оспорване на бащинство - 500 лв.;
4. за други неоценяеми искове - 300 лв.;
5. за охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства - 300 лв.;
6. на адвоката повереник на ответник по дело за издръжка - 300 лв.
7. в производства по частни жалби-1/3 от минималния размер за една инстанция според предмета на делото и интереса на страната, но не по-малко от предвиденото в чл. 11.
8. за образуване и защита в производство по поправка на очевидна фактическа грешка - 200 лв.
9. за процесуално представителство, защита и съдействие по дела за поставяне под запрещение - 500 лв.;
10. за производства по Търговския закон по иск на съдружник или акционер срещу дружеството - 800 лв.

(2) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните:
1. при интерес до 1000 лв. - 300 лв.;
2. при интерес от 1000 до 5000 лв. - 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;
3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. - 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;
4. при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. - 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
5. при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. - 3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.;
6. при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. - 21 530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 000 000 лв.;
7. при интерес над 10 000 000 лв. - 111 530 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 000 000 лв.

(3) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за несъстоятелност възнаграждението се изчислява на базата на стойността на предявените вземания по методиката на ал. 2, но не по-малко от 800 лв. За изготвяне на молба за предявяване на вземане, както и за изготвяне на възражение против предявено или прието вземане в производство по несъстоятелност, без процесуално представителство, възнаграждението е в размер 1/2 от предвиденото по ал. 2, но не по-малко от 400 лв.
(4) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 600 лв. за всяка фаза. За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба само на земеделски земи възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 400 лв. за всяка фаза.
(5) За процесуално представителство, защита и съдействие по искове по чл. 75, 76 и 108 ЗС възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 400 лв. за движими вещи и не по-малко от 600 лв. за недвижими имоти или вещни права върху тях.
(6) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за съществуване, за унищожаване или за разваляне на договори и за сключване на окончателен договор с предмет вещни права върху недвижими имоти възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 600 лв.
(7) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства за обезпечаване на бъдещ иск, в производства по издаване на изпълнителен лист по чл. 405, ал. 3 и 4 ГПК и в производства за издаване на заповед за изпълнение възнаграждението се определя по правилата на ал. 2 на базата на половината от стойностите на претендираните суми.

(8) ПРИ ЗАЩИТА ПО ДЕЛА С ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ЗА ВСЯКО СЛЕДВАЩО ЗАСЕДАНИЕ СЕ ЗАПЛАЩА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПО 100 ЛВ.

Чл. 8. (1) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела с определен материален интерес възнаграждението е:
1. при интерес до 1000 лв. - 300 лв.;
2. при интерес от 1000 до 5000 лв. - 300 лв. плюс 7 % за горницата над 1000 лв.;
3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. - 580 лв. плюс 5 % за горницата над 5000 лв.;
4. при интерес от 10 000 до 100 000 лв. - 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
5. при интерес от 100 000 до 1 000 000 лв. - 3530 лв. плюс 1 % за горницата над 100 000 лв.;
6. при интерес от 1 000 000 до 10 000 000 лв. - 12 530 лв. плюс 0,3 % за горницата над 1 000 000 лв.;
7. при интерес над 10 000 000 лв. - 39 530 лв. плюс 0,1 % за горницата над 10 000 000 лв.

(2) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес:
1. за дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър - 600 лв.;
2. за дела по Кодекса за социално осигуряване - 350 лв.;
3. за дела по Закона за Министерството на вътрешните работи - 400 лв.;
4. за дела по Закона за националната стандартизация - 350 лв.;
5. за дела по глава единадесета от Закона за обществените поръчки - 700 лв. в производства по обжалване на крайния акт по чл. 108, т. 1 - 3 ЗОП възнаграждението се определя съобразно чл. 8, ал. 1 върху интереса;
6. за дела по Закона за българските лични документи - 400 лв.;
7. за дела по Закона за подпомагане на земеделските производители - 500 лв.
(3) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес, извън случаите по ал. 2, възнаграждението е 500 лв.
(4) За отмяна на заповед за прекратяване на служебно правоотношение възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 1, т. 1, буква „а".

Чл. 9. (1) За изготвяне на искова молба и писмен отговор по искова молба, на въззивна жалба и отговор по въззивна жалба, без процесуално представителство, както и за проучване на гражданско дело и приподписване на касационна жалба по чл. 284, ал. 2 ГПК, когато не е изготвена от приподписващия адвокат, възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 300 лв.
(2) За изготвяне на касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без процесуално представителство възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 600 лв.
(3) За изготвяне на отговор по касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без процесуално представителство възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 500 лв.
(4) За изготвяне на молба за отмяна на влязло в сила решение без процесуално представителство възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 300 лв. Когато адвокатът се явява в съдебно заседание, възнаграждението е не по-малко от 500 лв.
(5) За изготвяне на жалби до Европейския съд по правата на човека в Страсбург, както и за изготвяне на искане за преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз в Люксембург без процесуално представителство възнаграждението е не по-малко от 1500 лв.
(6) За изготвяне на жалба по Закона за обществените поръчки, писмен отговор, възражение по такава жалба без процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията или Върховния административен съд възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението, определено по реда на чл. 8, но не по-малко от 400 лв.
(7) За изготвяне на възражение пред контролиращ орган или жалба до съд по финансови корекции по проекти, свързани с разходване на европейски средства или оперативни програми без процесуално представителство, възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението, определено по реда на чл. 8, но не по-малко от 400 лв.

Чл. 10. За процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело възнаграждението е:
1. за образуване на изпълнително дело - 200 лв.;
2. за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания - 1/2 от съответните възнаграждения, посочени в чл. 7, ал. 2;
3. за процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело, което има за предмет въвод или опразване на недвижим имот - 1/2 от съответните възнаграждения по чл. 7, ал. 2 на база стойността на имота;
4. за процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело, което има за предмет действия извън посочените в т. 2 и 3 - 200 лв.;
5. за обжалване на действията на съдебен изпълнител - 200 лв., а когато жалбата се разглежда в открито заседание - 300 лв.; същото възнаграждение се дължи и на процесуалния представител на длъжника.
Чл. 11. За съдебни поръчки, за изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдия-изпълнителя, на нотариуса или на откази за вписване в Агенцията по вписванията или друг регистър - 200 лв., а когато жалбата се разглежда в открито заседание - 300 лв.

Възнаграждения по административнонаказателни дела за една инстанция
Чл. 18. (1) За изготвяне на жалба срещу наказателно постановление без процесуално представителство възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2 на базата на половината от размера на санкцията, съответно обезщетението, но не по-малко от 150 лв.
(2) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела срещу наказателни постановления, в които административното наказание е под формата на глоба, имуществена санкция и/или е наложено имуществено обезщетение, възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2 върху стойността на санкцията, съответно обезщетението,но не по-малко от 300 лв.
(3) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела от административнонаказателен характер извън случаите по ал. 2 възнаграждението е 300 лв.

Възнаграждения за участие в специално уредени със закон производства за една инстанция
Чл. 20. За процесуално представителство, защита и съдействие в самостоятелните съдебни процедури по Закона за закрила на детето минималното възнаграждение е 400 лв.
Чл. 21. За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по глава IX, глава X и глава XI от Семейния кодекс минималното възнаграждение е 400 лв.
Чл. 22. За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за домашното насилие минималното възнаграждение е 400 лв.
Чл. 23. За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за екстрадиция и европейска заповед минималното възнаграждение е 500 лв.
Чл. 34. За процесуално представителство, защита и съдействие в производства пред Комисията за защита от дискриминация и Комисията за защита на конкуренцията извън случаите по чл. 8, ал. 2, т. 5 минималното възнаграждение е 600 лв.
Чл. 36. За представителство и съдействие в процедура по медиация по граждански и търговски дела минималното възнаграждение е в размер 1/3 от предвидените в чл. 7 възнаграждения.

Работно време

Понеделник - Петък 
9.00 - 17.30 ч.
Събота - почивен ден
Неделя - почивен ден

Адрес

6003 Стара Загора, България
ул. Княз Батенберг 51, ет.1, ап 2
+359 42 638 679
kaneva@dakbg.com