Блог

Понятието увреждане е регламентирано в Конвенцията за правата на хората с увреждания, ратифицирана, обнародвана и влязла в сила за Република България, както и в Закона за интеграция на хората с увреждания.

Правото на здравни грижи на граждани е гарантирано от Конституцията и законите на страната, поради което попада в обхвата на забраната на чл. 6, ал. 1 ЗЗДискр.

Имайки предвид тези основни положения, състав на ВАС приема, че е недопустимо да се извършва дискриминация по признак увреждане.

Така когато група хора с увреждания, вследствие на болест, които имат право на здравни услуги и достъп до най-високия постижим стандарт на здравеопазване, но този достъп е отказан от държавен орган, ирелевантно за законосъобразността на отказа е, че част от хората реално не се нуждаят от лечение.

Съдът постановява, че щом в тази група има хора, нуждаещи се от своевременно и качествено лечение, което им е отказано от министъра на здравеопазването, по този начин е извършена дискриминация.

С оглед на това в Решение № 438 от 13.01.2017 г. по адм. д. № 9239/2015 ВАС установява, че подобен отказ от лечение, който дискриминира определен кръг от лица, е нарушение на чл. 2 от Конвенцията за правата на хората с увреждания и чл. 2, пар. 2 от Международния пакт за икономически, социални и културни права и подлежи на отмяна от Комисията за защита от дискриминация.

 

Работно време

Понеделник - Петък 
9.00 - 17.30 ч.
Събота - почивен ден
Неделя - почивен ден

Адрес

6003 Стара Загора, България
ул. Кн.Батенберг 51, ет.1, ап.2
 
+359 42 638 679
 
kaneva@dakbg.com