Блог

Състав на ВАС припомня, че с плана по чл. 16 от ЗУТ собствеността върху неурегулирани поземлени имоти се трансформира в собственост на урегулирани поземлени имоти.

В Решение № 1241 от 31.01.2017 г. по адм. д. № 8348/2016 се приема, че промяната на собствеността може да засегне границите на правото на собственост – фактическите граници на поземления имот, площта и местонахождението му, а тя може да настъпи единствено по силата на самия ПУП.

С оглед чл. 16 от ЗУТ, собствениците на поземлените имоти придобиват собственост върху новообразуваните урегулирани поземлени имоти с плана, а общината придобива собственост върху отстъпените ѝ части от датата на влизане в сила на плана.

За да настъпи целеният вещноправен ефект, задължително трябва планът да е одобрен на основание чл. 16 от ЗУТ.

При тълкуването на чл. 16 от ЗУТ в правната доктрина и съдебната практика категорично е прието, че придобиването на правото на собственост върху урегулираните поземлени имоти от физическите и юридическите лица, съответно от общината – върху отстъпената площ от техните имоти, става по силата на подробния устройствен план и от деня на влизането му в сила.

Работно време

Понеделник - Петък 
9.00 - 17.30 ч.
Събота - почивен ден
Неделя - почивен ден

Адрес

6003 Стара Загора, България
ул. Кн.Батенберг 51, ет.1, ап.2
 
+359 42 638 679
 
kaneva@dakbg.com