Правни услуги

Оказване на съдействие при издаване на документи, превод, легализация и заверка за чужбина на:

 • Удостоверение за постоянен/настоящ адрес;
 • Удостоверение за наследници;
 • Удостоверение за сключен граждански брак - дубликат;
 • Удостоверение за раждане - дубликат;
 • Удостоверение за идентичност на лице с различни имена;
 • Удостоверение за семейно положение;
 • Многоезично извлечение от акт за гражданско състояние;
 • Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина;
 • Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в България;
 • Препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път;
 • Препис от съдебен акт;
 • Препис от приложени по съдебно дело документи;
 • Искове за развод и процесуално представителство;
 • Издаване на свидетелство за съдимост;
 • Вписване на акт в Служба вписвания;
 • Искане на препис от вписан акт от Служба вписвания;
 • и др.

 

 

 • Сключване и прекратяване на трудови договори
 • Трудови обезщетения
 • Дисциплинарни наказания
 • Иск за отмяна на незаконно уволнение
 • Иск за възстановяване на работа. Иск за обезщетение при незаконно уволнение. Иск за поправяне на основанието за прекратяване на трудово правоотношение
 • Защита срещу работодателски произвол и погазване на трудовите права на работниците и служителите
 • Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции при водене на трудово – правни спорове: съкращения, уволнения, обезщетения, неизплатени трудови възнаграждения, неизползван отпуск и др.
 • Правни консултации по действащото трудово и осигурително законодателство и съвети по трудовоправни казуси
 • Представителство и защита пред Инспекцията по труда, НОИ и др.институции

 

 • Абонаментно обслужване на земеделски производители
 • Регистрация и пререгистрация на земеделски производители
 • Сключване на договори за аренда и наем на земеделски имоти
 • Сключване на споразумения между земеделски производители
 • Изготвяне на документи за кандидатстване по програми
 • Обжалване на отказ от субсидии
 • Изготвяне на споразумения за комасация

 

 • Искове срещу недобросъвестно владение на имот
 • Цялостна подготовка на сделки с недвижими имоти и движимо имущество
 • Консултация при сключване на сделки с недвижими имоти
 • Проверка за вписани тежести на имота – възбрани, ипотеки, вещни права и др.
 • Изготвяне на документи по сделката – предварителен договор, нотариален акт и др.
 • Изготвяне и вписване на ипотеки, обезпечения и гаранции, особени залози
 • Изготвяне на договор за прехвърляне на МПС
 • Консултация при сключване на договори
 • Извършване на обстоятелствена проверка
 • Защита на собствеността

 

 • Консултации и изготвяне на брачен договор
 • Бракоразводни дела по исков ред или по взаимно съгласие
 • Искове за родителски права
 • Искове за определяне, изменение и отпадане на издръжка на деца
 • Искове за установяване на бащинство
 • Оспорване и припознаване на дете
 • Искове за дял от имуществото, придобито по време на брака
 • Искове за настойничество и попечителски права
 • Образуване на искове и представителство в производства за поставяне под запрещение
 • Делба на наследствено имущество
 • Изготвяне на завещание
 • Оспорване на завещание

 

 

 • Обжалване на административни актове и наказателни постановления
 • Искове за отпадане на задължения по давност
 • Правна помощ и защита срещу неоснователни действия или бездействия на служебни лица

 

 • Абонаментно обслужване на търговски дружества
 • Регистрация на всички видове търговци – ЕТ, ЕООД, ООД, АД, ЕАД, КД, ДЗЗД и др.
 • Промяна на обстоятелства на вече регистрирани търговци и търговски дружества
 • Прекратяване на търговци и търговски дружества – ликвидация, несъстоятелност
 • Преобразуване на търговски дружества 
 • Прехвърляне на собствеността на дружествени дялове
 • Обявяване на ГФО на ЕООД, ООД, АД и на публични др-ва
 • Регистрация на СНЦ /НПО, спортни клубове, клубове по интереси/
 • Представителство пред арбитраж
 • Образуване и процесуално представителство в заповедни и искови производства за събиране на задължения
 • Образуване и процесуално представителство по изпълнителни дела
 • Застрахователни искове
 • Консултация при сключване на търговски сделки
 • Консултация при трудовоправни въпроси
 • Правна помощ и процесуално представителство при трудови дела
 • Вписване на нотариални актове, договори, ипотеки и др. 

Работно време

Понеделник - Петък 
9.00 - 17.30 ч.
Събота - почивен ден
Неделя - почивен ден

Адрес

6003 Стара Загора, България
ул. Кн.Батенберг 51, ет.1, ап.2
 
+359 42 638 679
 
kaneva@dakbg.com