Начало
Търговско право
Семейно право и наследствено право
Вещно и облигационно право

Борим се за справедливост

Защото го заслужавате

Блог

Търговско право
Февруари 15, 2019

Срокове за приемане и представяне на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

Лицата по чл. 4 от ЗМИП, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на този закон, привеждат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на чл. 101 от ЗМИП и ги изпращат за утвърждаване по реда на чл. 103 от ЗМИП в 4-месечен срок от приемането на правилника за прилагане на закона. Срокът за изпълнението започва от 12.01.2019 г. и ИЗТИЧА НА 12.05.2019 г.

Лицата по чл. 4 от ЗМИП, за които с този закон възниква задължение за прилагане на мерки срещу изпирането на пари, приемат и изпращат вътрешни правила по чл. 101 от ЗМИП в 4-месечен срок от приемането на правилника за прилагане на закона. Срокът за изпълнението започва от 12.01.2019 г. и ИЗТИЧА НА 12.05.2019 г.

Търговско право
Февруари 13, 2019

Информация за лицата по чл. 4 от ЗМИП във връзка с изпращане до ДАНС на годишни планове за обучение на служителите

Уведомяваме, че съгл. чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му. Планът се изпраща на Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнася.

За земеделските производители
Април 18, 2017

Право на собственост върху УПИ се придобива от деня на влизането в сила на ПУП

Състав на ВАС припомня, че с плана по чл. 16 от ЗУТ собствеността върху неурегулирани поземлени имоти се трансформира в собственост на урегулирани поземлени имоти.

Административно право
Април 18, 2017

Държавата не може да допуска отказ на здравни грижи за хора с увреждания

Понятието увреждане е регламентирано в Конвенцията за правата на хората с увреждания, ратифицирана, обнародвана и влязла в сила за Република България, както и в Закона за интеграция на хората с увреждания.

Административно право
Април 18, 2017

Правилата за издаване на свидетелство за съдимост са строго определени

Състав на ВАС постановява, че чл. 39, ал. 3 от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост се тълкува ограничително

Вещно и облигационно право
Март 27, 2017

Използване на защитено с авторско право чуждо произведение

Лице, което иска да използва защитено с авторско право произведение, следва първо да получи съгласието на автора или носителя на авторското право.

Работно време

Понеделник - Петък 
9.00 - 17.30 ч.
Събота - почивен ден
Неделя - почивен ден

Адрес

6003 Стара Загора, България
ул. Кн.Батенберг 51, ет.1, ап.2
 
+359 42 638 679
 
kaneva@dakbg.com